کمترین آمار تماشاگر به نودمین مراسم اسکار رسید کمترین آمار تماشاگر اسکار در طول تاریخ نصیب نودمین مراسم اسکار شد. تماشای مراسم نزدیک به ۴ ساعته اسکار با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ به رقم ۲۶.۵ میلیون تماشاگر رسید. برطبق آمار تنها ۱۸.۹ درصد خانوارها بین ساعت ۸ تا ۱۱ شب به تماشای این […]

ادامه مطلب