جذابیت های موسیقی اقوام در نمایشگاه بین المللی گردشگری

جذابیت های موسیقی اقوام (مراسم آیینی) در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته پتانسیل های ایران را در این صنعت به نمایش گذاشت.