آخرین آمار فروش سینماهای تهران و شهرستان ها منتشر شد

جدیدترین فهرست فروش سینماهای کشور به قرار زیر است

نمایی از فیلم سینمایی «جهان با من برقص»

نمایی از فیلم سینمایی «جهان با من برقص»

زیر نظر/ ۱۰۰ سینما/ ۵۵ روز نمایش/ فروش کل: هشت میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۱۸ سینما/ ۴۸ روز نمایش/ فروش کل: شش میلیارد و ۷۳۲ میلیون تومان

جان دار/ ۲۵ سینما/ ۶۹ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۴۴ سینما/ ۶۹ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۳۰ میلیون تومان

اژدر/ ۳۹ سینما/ ۴۴ روز نمایش/ فروش کل: ۵۷۰ میلیون تومان

مشت آخر/ هشت سینما / ۶۲ روز نمایش/ فروش کل: ۲۲۰ میلیون تومان

کاتی و ستاره/ ۱۱ سینما/ ۳۱ روز نمایش/ فروش کل: ۱۳۵ میلیون تومان

امیر/ هفت سینما/ ۳۷ روز نمایش/ فروش کل: ۱۳۱ میلیون تومان

یادم تو را فراموش/ ۶۷ سینما/ ۱۰ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱۱ میلیون تومان

دوئت/ ۲۴ سینما/ ۹ روز نمایش/ فروش کل: ۶۷ میلیون تومان

قطار آن شب/ ۲۰ سینما/ ۳۰ روز نمایش/ فروش کل: ۴۵ میلیون تومان

بی وزنی/ ۳۰ سینما/ ۱۰ روز نمایش/ فروش کل: ۳۰ میلیون تومان

نرگس مست/ ۲۳ سینما/ ۱۰ روز نمایش/ فروش کل: ۳۵ میلیون تومان

خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری/ ۹۵ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان

چهل و هفت / ۱۵ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیون تومان

عطر داغ / ۲۲ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: هشت میلیون تومان

آخرین آمار فروش سینماهای تهران و شهرستان ها منتشر شد