آمار فروش سینماهای تهران و شهرستان ها منتشر شد

فیلم سینمایی «زیرنظر» سرانجام صدر نشین شد

زیر نظر/ ۹۸ سینما/ ۵۱ روز نمایش/ فروش کل: هشت میلیارد و ۱۷۱ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۲۹ سینما/ ۴۴ روز نمایش/ فروش کل: شش میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان

نمایی از فیلم سینمایی «زیر نظر»

نمایی از فیلم سینمایی «زیر نظر»

جان دار/ ۳۰ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۵۸ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۹۶۸ میلیون تومان

اژدر/ ۳۹ سینما/ ۴۰ روز نمایش/ فروش کل: ۵۵۱ میلیون تومان

مشت آخر/ ۱۳ سینما/ ۵۸ روز نمایش/ فروش کل: ۲۱۸ میلیون تومان

کاتی و ستاره/ ۲۰ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل: ۱۳۳ میلیون تومان

امیر/ ۱۶ سینما/ ۳۳ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲۹ میلیون تومان

یادم تو را فراموش/ ۶۰ سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل: ۶۳ میلیون تومان

قطار آن شب/ ۲۹ سینما/ ۲۶ روز نمایش/ فروش کل: ۳۹ میلیون تومان

دوئت/ ۲۱ سینما/ پنج روز نمایش/ فروش کل: ۳۶ میلیون تومان

بی وزنی/ ۲۱ سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل: ۲۱ میلیون تومان

نرگس مست/ ۱۹ سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل: ۱۷ میلیون تومان

آمار فروش سینماهای تهران و شهرستان ها منتشر شد