آمار فروش فیلم‌های روی پرده ی سینماها منتشر شد

آمار فروش فیلم‌های روی پرده به قرار زیر است

مطرب/ ۱۰۴ سینما/ ۹۷ روز نمایش/ فروش کل: ۳۷ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان

نمایی از فیلم «چشم و گوش بسته»

نمایی از فیلم «چشم و گوش بسته»

چشم و گوش بسته/ ۷۱ سینما/ ۹۷ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۰۶ سینما/ ۴۸ روز نمایش/ فروش کل: هشت میلیارد و ۲۹ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۵۲ سینما/ ۹۷ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۳۵ سینما/ ۴۱ روز نمایش/ فروش کل: شش میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان

بنیامین/ ۹۲ سینما/ ۹۷ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۲۷ میلیون تومان

جان دار/ ۳۲ سینما/ ۶۲ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۶۴ سینما/۶۲ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون تومان

تورنادو/ ۷۱ سینما/ ۹۷ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان

اژدر/ ۴۷ سینما/ ۳۷ روز نمایش/ فروش کل: ۵۴۰ میلیون تومان

مشت آخر/ ۱۳ سینما/ ۵۵ روز نمایش/ فروش کل: ۲۱۶ میلیون تومان

کاتی و ستاره/ ۲۴ سینما/ ۲۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۳۰ میلیون تومان

امیر/ ۱۶ سینما/ ۳۰ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲۶ میلیون تومان

قطار آن شب/ ۳۱ سینما/ ۲۲ روز نمایش/ ۳۴ میلیون تومان

نرگس مست/۱۷ سینما/ ۴ روز نمایش/ ۱۰ میلیون تومان

بی وزنی/۱۹ سینما/ ۴ روز نمایش/ ۱۲ میلیون تومان

دوئت/۱۸ سینما/ سه روز نمایش/ ۱۷ میلیون تومان

یادم تورو فراموش/۵۳ سینما/ ۴ روز نمایش/ ۳۷ میلیون تومان

آمار فروش فیلم‌های روی پرده ی سینماها منتشر شد