انتشار جدیدترین فهرست آمار فروش سینماهای کشور

جدیدترین فهرست آمار فروش سینماها منتشر شد

زیر نظر/ ۱۰۰ سینما/ ۵۴ روز نمایش/ فروش کل: هشت میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان

 نمایی از فیلم سینمایی «زیرنظر»

نمایی از فیلم سینمایی «زیرنظر»

جهان با من برقص/ ۱۱۸ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: شش میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان

جان دار/ ۲۵ سینما/ ۶۸ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۴۴ سینما/ ۶۸ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۱۷ میلیون تومان

اژدر/ ۳۹ سینما/ ۴۳ روز نمایش/ فروش کل: ۵۶۶ میلیون تومان

مشت آخر/ هشت سینما / ۶۱ روز نمایش/ فروش کل: ۲۱۹ میلیون تومان

کاتی و ستاره/ ۱۱ سینما/ ۳۰ روز نمایش/ فروش کل: ۱۳۴ میلیون تومان

امیر/ هفت سینما/ ۳۶ روز نمایش/ فروش کل: ۱۳۱ میلیون تومان

یادم تو را فراموش/ ۶۷ سینما/ ۹ روز نمایش/ فروش کل: ۱۰۱ میلیون تومان

دوئت/ ۲۴ سینما/ هشت روز نمایش/ فروش کل: ۶۰ میلیون تومان

قطار آن شب/ ۲۰ سینما/ ۲۹ روز نمایش/ فروش کل: ۴۴ میلیون تومان

بی وزنی/ ۳۰ سینما/ ۹ روز نمایش/ فروش کل: ۲۸ میلیون تومان

نرگس مست/ ۲۳ سینما/ ۹ روز نمایش/ فروش کل: ۳۰ میلیون تومان

خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری/ ۹۵ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: ۷۴۲ میلیون تومان

چهل و هفت / ۱۵ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: دو میلیون تومان

عطر داغ / ۲۲ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیون تومان

انتشار جدیدترین فهرست آمار فروش سینماهای کشور