جدیدترین آمار فروش اکران فیلم های سینمایی منتشر شد

آمار فروش اکران فیلم های سینمایی به قرار زیر می باشد

مطرب/ ۱۰۷ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: ۳۷ میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان

نمایی از فیلم سینمایی «مطرب»

نمایی از فیلم سینمایی «مطرب»

چشم و گوش بسته/ ۶۵ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲ میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان

زیر نظر/ ۹۳ سینما/ ۴۲ روز نمایش/ فروش کل: هفت میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۵۱ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۷۶۹ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۱۳ سینما/ ۳۵ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان

بنیامین/ ۸۹ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان

جان دار/ ۳۱ سینما/ ۵۶ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۶۴ سینما/۵۶ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان

تورنادو/ ۳۲ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۴۳ میلیون تومان

اژدر/ ۴۹ سینما/ ۳۱ روز نمایش/ فروش کل: ۴۸۰ میلیون تومان

مشت آخر/ ۱۳ سینما/ ۴۹ روز نمایش/ فروش کل: ۲۰۹ میلیون تومان

کاتی و ستاره/ ۲۱ سینما/ ۱۸ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱۸ میلیون تومان

امیر/ ۱۴ سینما/ ۲۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱۸ میلیون تومان

قطار آن شب/ ۲۶ سینما/ ۱۷ روز نمایش/ ۲۶ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان

جدیدترین آمار فروش اکران فیلم های سینمایی منتشر شد