جدیدترین آمار فروش سینماهای کشور منتشر شد

آخرین آمار فروش سینماهای تهران و شهرستان ها به قرار زیر است

مطرب/ ۱۱۹ سینما/ ۸۵ روز نمایش/ فروش کل: ۳۶ میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۷۰ سینما/ ۸۵ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۰۶ سینما/ ۳۶ روز نمایش/ فروش کل: هفت میلیارد و ۱۷ میلیون تومان

نمایی از فیلم سینمایی «مشت آخر»

نمایی از فیلم سینمایی «مشت آخر»

منطقه پرواز ممنوع/ ۵۴ سینما/ ۸۵ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۶۵۳ میلیون تومان

بنیامین/ ۸۶ سینما/ ۸۵ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۲۴ سینما/ ۲۹ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان

جان دار/ ۳۹ سینما/ ۵۰ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۷۰ سینما/ ۵۰ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۶۰۹ میلیون تومان

تورنادو/ ۲۲ سینما/ ۸۵ روز نمایش/ فروش کل: ۸۸۵ میلیون تومان

آشفتگی/ ۱۱ سینما/ ۴۳ روز نمایش/ فروش کل: ۵۷۷ میلیون تومان

اژدر/ ۶۴ سینما/ ۲۵ روز نمایش/ فروش کل: ۴۱۳ میلیون تومان

سونامی/ ۱۲ سینما/ ۳۶ روز نمایش/ فروش کل: ۳۴۸ میلیون تومان

مشت آخر/ ۱۵ سینما/ ۴۳ روز نمایش/ فروش کل: ۲۰۱ میلیون تومان

امیر/ ۱۸ سینما/ ۱۸ روز نمایش/ فروش کل: ۱۰۱ میلیون تومان

کاتی و ستاره/ ۲۰ سینما/ ۱۲ روز نمایش/ فروش کل: ۹۶ میلیون تومان

جدیدترین آمار فروش سینماهای کشور منتشر شد