جدیدترین آمار فروش فیلم‌ها در سینماهای کشور منتشر شد

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها

مطرب/ ۱۱۲ سینما/ ۸۹ روز نمایش/ فروش کل: ۳۶ میلیارد و ۹۳۸ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۶۸ سینما/ ۸۹ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۰۲ سینما/ ۴۰ روز نمایش/ فروش کل: هفت میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان

نمایی از پشت صنه فیلم سینمایی «مشت آخر»

نمایی از پشت صنه فیلم سینمایی «مشت آخر»

منطقه پرواز ممنوع/ ۵۵ سینما/ ۸۹ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۷۳۷ میلیون تومان

بنیامین/ ۹۸ سینما/ ۸۹ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۷۷۱ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۱۹ سینما/ ۳۳ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان

جان دار/ ۳۶ سینما/ ۵۴ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۷۳ سینما/ ۵۴ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

تورنادو/ ۳۷ سینما/ ۸۹ روز نمایش/ فروش کل: ۹۶۸ میلیون تومان

آشفتگی/ ۸ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: ۵۸۲ میلیون تومان

اژدر/ ۶۰ سینما/ ۲۹ روز نمایش/ فروش کل: ۴۵۹ میلیون تومان

سونامی/۵ سینما/ ۴۰ روز نمایش/ فروش کل: ۳۵۱ میلیون تومان

مشت آخر/ ۱۴ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: ۲۰۵ میلیون تومان

امیر/ ۱۴ سینما/ ۲۲ روز نمایش/ فروش کل:۱۱۱ میلیون تومان

کاتی و ستاره/ ۲۳ سینما/ ۱۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱۱ میلیون تومان

قطار آن شب/ ۲۹ سینما/ ۱۶ روز نمایش/ فروش کل: ۲۵ میلیون تومان

دوئت/ یک سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: هیچ!

جدیدترین آمار فروش فیلم‌ها در سینماهای کشور منتشر شد