جدیدترین آمار فروش فیلم های در حال اکران منتشر شد

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها :

نمایی از فیلم سینمایی «مطرب»

نمایی از فیلم سینمایی «مطرب»

مطرب/ ۱۴۳ سینما/ ۶۴ روز نمایش/ فروش کل: ۳۲ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۸۶ سینما/ ۶۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۰ میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۹۸ سینما/ ۶۴ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۷۶ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۳۴ سینما/ ۱۵ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان

بنیامین/ ۱۰۰ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۵۳۳ میلیون تومان

جان دار/ ۷۲ سینما/ ۲۹ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۶۹۴ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۱۵ سینما/ هشت روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان

نمایی از فیلم سینمایی «جهان با من برقص»

نمایی از فیلم سینمایی «جهان با من برقص»

۲۳ نفر/ ۷۱ سینما/ ۲۹ روز نمایش/ فروش کل: ۹۸۶ میلیون تومان

آخرین داستان/ ۱۱ سینما/ ۴۳ روز نمایش/ فروش کل: ۴۶۱ میلیون تومان

آشفتگی/ ۲۵ سینما/ ۲۲ روز نمایش/ فروش کل: ۴۴۰ میلیون تومان

سونامی/ ۴۸ سینما/ ۱۵ روز نمایش/ فروش کل: ۲۲۲ میلیون تومان

مشت آخر/ ۲۲ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل: ۱۶۹ میلیون تومان

اژدر/ ۴۶ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: ۵۸ میلیون تومان

جدیدترین آمار فروش فیلم های در حال اکران منتشر شد