برنامه کلی رویداد های المپیک

المپیک رویارویی رویایی برای همه ملل و ورزشکاران دنیا است .
این بزرگ رویداد ورزشی بهانه ای برای تبادل فرهنگ ها و رسوم کشورهای دنیا است . المپیک این دوره در ریودوژانیروی برزیل در حال برگزاری است. این در حالی است که بسیاری از مردم این کشور از شرایط نابسامان اقتصادی در رنج هستند . با این حال دولت برزیل امیدوار است برگزاری المپیک بتواند جنبشی در ابعاد مختلف اقتصادی این کشور ایجاد نماید . در این دوره از المپیک بیش از ۲۰۰ کشور عضو کمیته بین المللی المپیک که از ۵ الی ۲۱ آگوست برگزار می شود شرکت نموده اند . بسیاری از کشور های دنیا که نام آنها کمتر شنیده شده است حتی گروه پناهجویان هم به عنوان تیمی مجزا در این پیکار ها شرکت کرده اند . برنامه کلی مسابقات به تفکیک روز و رشته به همراه تعداد مدال های آن روز به شرح زیر است :

 

برنامه کلی رویداد های المپیک

ورزشی |