آخر مرداد مهلت نهایی ارسال آثار به جایزه شاملو

پایان مرداد آغاز زمان نهایی اعلام برنده جایزه شعر شاملو.
استقبال شاعران و ناشران از رقابت ادبی آخرین مهلت ارسال به جایزه شعر شاملو را به پایان مرداد کشاند . در این خصوص قرار است ۳ نسخه از کتاب های چاپ اول که در سال ۱۳۹۴ انتشار یافته اند به دبیرخانه ارسال شوند . ملاک تعیین سال انتشار کتاب تاریخی است که در شناسنامه کتاب درج شده است . دبیر این دوره جایزه شعر شاملو حافظ موسوی است .

آخر مرداد مهلت نهایی ارسال آثار به جایزه شاملو

برخط |